adwokat,komornik,radca prawny,notariusz

Dziś jest Środa 1 kwietnia 2015 r.
Szukaj
Skuteczny Adwokat       Przegląd mediów       Sąd Najwyższy rozpoznał skargi Ministra Sprawiedliwości
Dołącz do nas: 
 
 • Dobre przepisy antymobbingowe?

  Dobre przepisy antymobbingowe?

   Wprowadzone w Polsce przepisy mające przeciwdziałać mobbingowi w pracy są dobre i nie ma potrzeby ich zmieniać – ocenia resort pracy i zapowiada promowanie dobrych praktyk wśród pracodawców. 

 • Zaostrzą przepisy o monitorowaniu sieci?

  Zaostrzą przepisy o monitorowaniu sieci?

  Utrzymująca się napięta sytuacja międzynarodowa może doprowadzić do zaostrzenia przepisów dotyczących śledzenia aktywności internautów przez służby państwowe. 

 • 18 kwietnia Dniem Bezpłatnych Porad Prawnych

  18 kwietnia Dniem Bezpłatnych Porad Prawnych

  IX Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich odbędzie się 18 kwietnia br. i obejmie swym zasięgiem całą Polskę.

 • Przestępstwa karuzelowe

  Przestępstwa karuzelowe

  Skala wyłudzeń – dzięki wprowadzonym w ostatnim czasie rozwiązaniom – jest mniejsza niż w ubiegłym roku, jednak wciąż jest to poważny problem.

 • Czy zakaz konkurencji dopuszczalny jest przy umowie cywilnoprawnej?

  Czy zakaz konkurencji dopuszczalny jest przy umowie cywilnoprawnej?

  ZDANIEM PRAWNIKA: Magdalena Nawrocka z Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy: Chcąc zabezpieczyć swoje interesy firmy coraz częściej zawierają umowy o zakazie konkurencji. Zakaz konkurencji jest instytucją znaną na gruncie prawa pracy. W art. 1011 i 1012 kodeksu pracy przewidziano bowiem możliwość zawarcia umowy o zakazie konkurencji.


 • PRZEGLĄD MEDIÓW
 • 19 sierpnia 2013

  Sąd Najwyższy rozpoznał skargi Ministra Sprawiedliwości


  W dniu 13 sierpnia 2013r. Sąd Najwyższy rozpoznał na rozprawie dwie skargi Ministra Sprawiedliwości, złożone na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie[1], na uchwały organów samorządu notarialnego (sygn. akt III ZS 9/13 i III ZS 10/13).


  Przedmiotem pierwszej ze skarg Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2013r. była uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Notariuszy Izby Notarialnej w Katowicach, nr 5/13/170, z dnia 2 marca 2013r., którą nałożono na notariusza obowiązek zapłaty kwoty 200 zł za każdy dzień nieobecności na walnym zgromadzeniu notariuszy izby notarialnej lub na szkoleniu.


  Wnosząc o uchylenie zaskarżonej uchwały Minister Sprawiedliwości zarzucił jej sprzeczność z art. 7 i art. 17 Konstytucji RP oraz z art. 30 § 1 pkt 7, art. 17 i art. 29 § 3 ustawy Prawo o notariacie, polegającą na tym, że podejmując uchwałę w sprawie obciążenia notariusza obowiązkiem majątkowym, Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby Notarialnej w Katowicach przekroczyło swoje kompetencje ustawowe. W ocenie Ministra Sprawiedliwości wszelkie świadczenia pieniężne nakładane na członków samorządu notarialnego muszą mieć wyraźną podstawę w ustawie. Prawo o notariacie nie przewiduje zaś możliwości ustalenia opłaty, która swoim charakterem odpowiada karze porządkowej przewidzianej w art. 27 ust. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933r. Prawo o notariacie, a aktualnie karze dyscyplinarnej, za to, że notariusz nie wziął udziału w walnym zgromadzeniu notariuszy lub nie uczestniczył w szkoleniu.


  Po rozpoznaniu sprawy, uwzględniając skargę Ministra Sprawiedliwości, Sąd Najwyższy uchylił zaskarżoną uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Notariuszy Izby Notarialnej w Katowicach i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Przedstawiając ustnie zasadnicze powody rozstrzygnięcia Sąd Najwyższy podzielił zarzuty zgłoszone w skardze Ministra Sprawiedliwości, podkreślając brak ustawowej podstawy do nałożenia na notariusza kwestionowanego świadczenia i jednoczesne naruszenie przez Walne Zgromadzenie Notariuszy kompetencji sądu dyscyplinarnego, który w odrębnym postępowaniu może orzec o odpowiedzialności dyscyplinarnej notariusza za naruszenie obowiązków zawodowych przy uwzględnieniu indywidualnych okoliczności danej sprawy.


  Przedmiotem drugiej ze skarg Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2013r. była uchwała Rady Izby Notarialnej w Gdańsku, nr 1/276/2012, z dnia 20 kwietnia 2012r., która zmieniała Regulamin Wewnętrznego Urzędowania Rady poprzez dopuszczenie możliwości podjęcia uchwały przez Radę bez odbycia posiedzenia przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.


  Wnosząc o uchylenie zaskarżonej uchwały Minister Sprawiedliwości zarzucił jej sprzeczność z art. 7 i art. 17 Konstytucji RP oraz z art. 36 § 1 ustawy Prawo o notariacie. Powołując się na ugruntowane w tym zakresie orzecznictwo Sądu Najwyższego Minister Sprawiedliwości wskazał, iż wykładnia art. 36 § 1 ustawy, uwzględniająca wymóg obecności członków rady przy podejmowaniu uchwały, nie pozostawia wątpliwości, że jej podjęcie może odbyć się tylko na posiedzeniu rady.


  Na rozprawie przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości podtrzymał zarzuty, wniosek skargi oraz argumentację przedstawioną w jej uzasadnieniu, nadto ustosunkował się do odpowiedzi Izby Notarialnej w Gdańsku na skargę.


  Prezes Rady Izby Notarialnej w Gdańsku podtrzymał natomiast stanowisko Izby przedstawione w odpowiedzi na skargę wnosząc o jej oddalenie.


  Po rozpoznaniu sprawy, uwzględniając skargę Ministra Sprawiedliwości, Sąd Najwyższy uchylił zaskarżoną uchwałę Rady Izby Notarialnej w Gdańsku i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Przedstawiając ustnie zasadnicze powody rozstrzygnięcia Sąd Najwyższy podzielił zarzuty Ministra Sprawiedliwości, podkreślając zwłaszcza, iż aktualne brzmienie art. 36 § 1 ustawy Prawo o notariacie nie pozwala na wprowadzenie możliwości głosowania i podejmowania uchwał przez radę izby notarialnej w trybie elektronicznym, nadto żadna z wartości konstytucyjnych nie uzasadnia odstąpienia od dotychczasowej gramatycznej wykładni powołanego przepisu.

   

  Szczegółowe motywy rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego zostaną przedstawione w pisemnym uzasadnieniu każdego z wyroków wydanych w powyższych sprawach.
   

  [1] tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.
   


  as


 •  

  Skomentuj artykuł

 • Komentarze (0)


Dodaj adwokata

Najciekawsze Opinie


1
1

Artykuły Specjalne


Wybrane z forum
All rights reserved 2012 SkutecznyAdwokat.pl