adwokat,komornik,radca prawny,notariusz

Dziś jest Sobota 28 marca 2015 r.
Szukaj
Skuteczny Adwokat       Wzory pism
Dołącz do nas: 
 
 • 18 kwietnia Dniem Bezpłatnych Porad Prawnych

  18 kwietnia Dniem Bezpłatnych Porad Prawnych

  IX Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich odbędzie się 18 kwietnia br. i obejmie swym zasięgiem całą Polskę.

 • Sprawa SKOK-ów w komisji sejmowej

  Sprawa SKOK-ów w komisji sejmowej

  Dziś na zamkniętym posiedzeniu sejmowa komisja finansów publicznych dyskutowano o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Banki nie chcą płacić za ich problemy.

 • Powrót formuły spotkań trójstronnych

  Powrót formuły spotkań trójstronnych

  Trwają ostatnie prace nad ustawą o Radzie Dialogu Społecznego. Może ona wejść w życie jeszcze przed wakacjami. Rola rządu ma zostać ograniczona, a przewodnictwo w Radzie ma być rotacyjne. W dialog regionalny zostanie bardziej zaangażowany marszałek województwa.

 • Przestępstwa karuzelowe

  Przestępstwa karuzelowe

  Skala wyłudzeń – dzięki wprowadzonym w ostatnim czasie rozwiązaniom – jest mniejsza niż w ubiegłym roku, jednak wciąż jest to poważny problem.

 • Czy zakaz konkurencji dopuszczalny jest przy umowie cywilnoprawnej?

  Czy zakaz konkurencji dopuszczalny jest przy umowie cywilnoprawnej?

  ZDANIEM PRAWNIKA: Magdalena Nawrocka z Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy: Chcąc zabezpieczyć swoje interesy firmy coraz częściej zawierają umowy o zakazie konkurencji. Zakaz konkurencji jest instytucją znaną na gruncie prawa pracy. W art. 1011 i 1012 kodeksu pracy przewidziano bowiem możliwość zawarcia umowy o zakazie konkurencji.


 • WZORY PISM
 • Zaproponuj nowy wzór pisma
 • Ubezpieczenia społeczne
Odwołanie od decyzji ZUS- prawo do renty socjalnej-wzór
Drukuj dokument Pobierz plik
Lublin, XX/XX/XX roku
Sąd Okręgowy w Lublinie
VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Ul. XXXXXXXXXX
za pośrednictwem
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Oddziała Wojewódzki w Lublinie
ul. XXXXXXX
20 – XXX Lublin
 
Odwołujący się:
Marek Marecki
Ul. XXXXXXX
XX-XXX Lublin
znak sprawy: XXXXXX/XX/XX
 
Odwołanie od decyzji ZUS z dnia XXXXXX roku wydanej w sprawie prowadzonej znakiem XXXXXXX/XX/XX w przedmiocie odmowy przyznania odwołującemu się prawa do renty socjalnej
 
            Zaskarżam decyzję z dnia XX/XX/XX roku wydaną w sprawie prowadzonej za znakiem XXXXX/XX/XX w przedmiocie odmowy przyznania odwołującemu się prawa do renty socjalnej w całości.
Zaskarżonej decyzji zarzucam:
1)      błędne ustalenie stanu faktycznego sprawy mające istotny wpływ na treść zaskarżonego rozstrzygnięcia poprzez przyjęcie, że stopień naruszeń sprawności organizmu odwołującego się nie implikuje orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy.
            W oparciu o tak sformułowany zarzut wnoszę o zmianę zaskarżonej decyzji
i przyznanie odwołującemu się prawa do renty socjalnej od dnia założenia wniosku tj. XX/XX/XX
            Ponadto wnoszę o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych lekarzy z zakresu neurologii, dermatologii, i psychiatrii na okoliczność stwierdzenia czy stopień naruszeń sprawności organizmu odwołującego się implikuje orzeczenie jego całkowitej niezdolności do pracy.
 
Uzasadnienie
 
            Decyzją z dnia XX/XX/XX roku, ZUS odmówił odwołującemu się prawa do renty socjalnej. W uzasadnieniu przedmiotowej decyzji ZUS wskazał, że z powodu nie stwierdzenia przez Komisję Lekarską całkowitej niezdolności do pracy brak jest podstaw do przyznania renty socjalnej. Zdaniem odwołującego się nie sposób zgodzić się z rozstrzygnięciem zawartym w zaskarżonej decyzji, zostało ono oparte na błędnej podstawie faktycznej i jako takie winno zostać zmienione. Należy wskazać, że odwołujący się spełnia wszystkie prawem wymagane przesłanki do uzyskania świadczenia z tytułu renty socjalnej. Trzeba, bowiem podkreślić, że schorzenia powstały u odwołującego się przed osiągnięciem 15 roku życia. Leczył się on już od XXXX roku w Klinice XXXXXXXX z rozpoznaniem wrodzonego uszkodzenia mózgu. Co więcej należy podkreślić, że u odwołującego się występuje napadowa senność, która w konsekwencji uniemożliwia podjęcie jakiejkolwiek pracy.
            W konsekwencji biorąc pod uwagę tak szeroki zakres schorzeń występujących u odwołującego się, nie sposób przyjąć, że nie implikuje on całkowitej niezdolności do pracy.
            Za uzasadniony należy również uznać wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii wskazanych w początkowej części niniejszego odwołania biegłych. Trzeba, bowiem pokreślić, że orzeczenie Komisji Lekarskiej ZUS pozostaje w oczywistej sprzeczności z diagnozą postawioną przez specjalistów, u których do tej pory leczył się odwołujący się.
Biorąc, zatem wszystko powyższe pod uwagę wnoszę o orzeczenie jak na wstępie.
 
.......................................................
(własnoręczny podpis odwołującego się)
 
 
Załączniki:
-odpis odwołania
 
opr. mgr Agnieszka Kołudzka
 
 
 
 

Pobierz w formacie PDF

Drukuj dokument Pobierz plik
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), rozpowszechnianie materiałów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.
Dodaj adwokata

Najciekawsze Opinie


Artykuły Specjalne


Wybrane z forum
All rights reserved 2012 SkutecznyAdwokat.pl