adwokat,komornik,radca prawny,notariusz

Dziś jest Poniedziałek 30 marca 2015 r.
Szukaj
Skuteczny Adwokat       Wzory pism
Dołącz do nas: 
 
 • 18 kwietnia Dniem Bezpłatnych Porad Prawnych

  18 kwietnia Dniem Bezpłatnych Porad Prawnych

  IX Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich odbędzie się 18 kwietnia br. i obejmie swym zasięgiem całą Polskę.

 • Sprawa SKOK-ów w komisji sejmowej

  Sprawa SKOK-ów w komisji sejmowej

  Dziś na zamkniętym posiedzeniu sejmowa komisja finansów publicznych dyskutowano o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Banki nie chcą płacić za ich problemy.

 • Powrót formuły spotkań trójstronnych

  Powrót formuły spotkań trójstronnych

  Trwają ostatnie prace nad ustawą o Radzie Dialogu Społecznego. Może ona wejść w życie jeszcze przed wakacjami. Rola rządu ma zostać ograniczona, a przewodnictwo w Radzie ma być rotacyjne. W dialog regionalny zostanie bardziej zaangażowany marszałek województwa.

 • Przestępstwa karuzelowe

  Przestępstwa karuzelowe

  Skala wyłudzeń – dzięki wprowadzonym w ostatnim czasie rozwiązaniom – jest mniejsza niż w ubiegłym roku, jednak wciąż jest to poważny problem.

 • Czy zakaz konkurencji dopuszczalny jest przy umowie cywilnoprawnej?

  Czy zakaz konkurencji dopuszczalny jest przy umowie cywilnoprawnej?

  ZDANIEM PRAWNIKA: Magdalena Nawrocka z Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy: Chcąc zabezpieczyć swoje interesy firmy coraz częściej zawierają umowy o zakazie konkurencji. Zakaz konkurencji jest instytucją znaną na gruncie prawa pracy. W art. 1011 i 1012 kodeksu pracy przewidziano bowiem możliwość zawarcia umowy o zakazie konkurencji.


 • WZORY PISM
 • Zaproponuj nowy wzór pisma
 • Sprawy cywilne
Pozew o zapłatę wzór 1
Drukuj dokument Pobierz plik

   

Kraków 12 grudnia 2009 r.
 
 
Sąd Rejonowy
III Wydział Cywilny
w Krakowie
 
Powód:
Marek Marecki
Ul…….
Kraków
 
Pozwany:
Bogdan Bogdański
Ul……..
Kraków
 
Wartość przedmiotu sporu:
20.000 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
 
Pozew o zapłatę
 
W imieniu własnym powód wnosi o orzeczenie nakazem zapłaty, że pozwany Bogdan Bogdański obowiązany jest zapłacić na rzecz powoda Marka Mareckiego kwoty 20. 000 złotych ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi od dnia 11 grudnia 2008 roku do dnia zapłaty, oraz z kosztami postępowania nakazowego w terminie dwóch tygodni od otrzymania nakazu zapłaty albo w tym terminie wnieść zarzuty.
 
W przypadku wniesienia przez pozwanego zarzutów, wnoszę o:
 
I. Zasądzenie od pozwanego Bogdana Bogdańskiego na rzecz powoda kwoty 20. 000 złotych ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 grudnia 2008 roku do dnia zapłaty.
II. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych.
III. Przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda.
 
Uzasadnienie
 
W dniu 8 listopada 2008 roku w Krakowie strony zawarły umowę o dzieło, przedmiotem, której było wykonanie na rzecz pozwanego projektu ogrodu oraz jego wykonanie na posesji pozwanego, pod wskazanym adresem. Czas na wykonanie przedmiotowego zadania był określony w umowie do dnia 30 listopada 2008 roku jak również wynagrodzenie za realizacje w kwocie równej 20. 000 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) płatną w ciągu dziesięciu dni od daty zakończenia i zaakceptowania prac objętych umową.
            W dniu 30 listopada 2008 roku powód zakończył wykonanie dzieła i przekazał je pozwanemu do odbioru. Pozwany nie wniósł żadnych uwag ani zastrzeżeń, co do jakości wykonania i pokwitał przyjęcie. Zgodnie z ustaleniami umowy, zapłata miła być zrealizowana do dnia 10 grudnia 2008 roku. Od dnia 11 grudnia 2008 roku pozwany pozostaje w zwłoce w spełnieniu swojego zobowiązania.
 
Dowód:
-odpis umowy o dzieło
- odpis protokołu odbioru wykonania projektu
 
            W dniu 20 grudnia 2008 roku powód wysłał do pozwanego wezwanie do zapłaty, na które pozwany nie odpowiedział.
 
Dowód:
- odpis wezwania do zapłaty wraz z potwierdzeniem odbioru.
 
            W świetle przedstawionych okoliczności powództwo jest zasadne i jako takie zasługuje na uwzględnienie.
 
 
( własnoręczny podpis powoda)
 
………………………………..
 
Załączniki:
- odpis umowy o dzieło
- odpis wezwania do zapłaty wraz z potwierdzeniem odbioru
- odpis protokołu odebrania wykonania projektu
- potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej
- odpis pozwu
 
 
opracowała mgr Agnieszka Kołudzka


 1. Pozew i załączniki należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

2. Należy też dołączyć dowód opłaty od pozwu w wysokości 5 % wartości sporu.

Pobierz w formacie PDF

Drukuj dokument Pobierz plik
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), rozpowszechnianie materiałów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.
Dodaj adwokata

Najciekawsze Opinie


1
1

Artykuły Specjalne


Wybrane z forum
All rights reserved 2012 SkutecznyAdwokat.pl