adwokat,komornik,radca prawny,notariusz

Dziś jest Piątek 27 marca 2015 r.
Szukaj
Skuteczny Adwokat       Wzory pism
Dołącz do nas: 
 
 • 18 kwietnia Dniem Bezpłatnych Porad Prawnych

  18 kwietnia Dniem Bezpłatnych Porad Prawnych

  IX Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich odbędzie się 18 kwietnia br. i obejmie swym zasięgiem całą Polskę.

 • Sprawa SKOK-ów w komisji sejmowej

  Sprawa SKOK-ów w komisji sejmowej

  Dziś na zamkniętym posiedzeniu sejmowa komisja finansów publicznych dyskutowano o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Banki nie chcą płacić za ich problemy.

 • Powrót formuły spotkań trójstronnych

  Powrót formuły spotkań trójstronnych

  Trwają ostatnie prace nad ustawą o Radzie Dialogu Społecznego. Może ona wejść w życie jeszcze przed wakacjami. Rola rządu ma zostać ograniczona, a przewodnictwo w Radzie ma być rotacyjne. W dialog regionalny zostanie bardziej zaangażowany marszałek województwa.

 • Przestępstwa karuzelowe

  Przestępstwa karuzelowe

  Skala wyłudzeń – dzięki wprowadzonym w ostatnim czasie rozwiązaniom – jest mniejsza niż w ubiegłym roku, jednak wciąż jest to poważny problem.

 • Czy zakaz konkurencji dopuszczalny jest przy umowie cywilnoprawnej?

  Czy zakaz konkurencji dopuszczalny jest przy umowie cywilnoprawnej?

  ZDANIEM PRAWNIKA: Magdalena Nawrocka z Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy: Chcąc zabezpieczyć swoje interesy firmy coraz częściej zawierają umowy o zakazie konkurencji. Zakaz konkurencji jest instytucją znaną na gruncie prawa pracy. W art. 1011 i 1012 kodeksu pracy przewidziano bowiem możliwość zawarcia umowy o zakazie konkurencji.


 • WZORY PISM
 • Zaproponuj nowy wzór pisma
 • Umowy cywilnoprawne
Umowa dzierżawy gruntu
Drukuj dokument Pobierz plik

UMOWA DZIERŻAWY GRUNTUzawarta dnia .................................. w ......................................................................... pomiędzy:
......................................................................................................................................................zwanym dalej Wydzierżawiającym,
a
......................................................................................................................................................zwanym dalej Dzierżawcą.

§1
Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni ..................., położonej we wsi .........................................., ujawnionej w księdze wieczystej .............................., prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ..................................

§2
Wydzierżawiający wydzierżawi Dzierżawcy część nieruchomości opisanej w § 1, oznaczonej
jako działka nr ..............................................na planie stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

§3
Dzierżawca oświadcza, że przyjmuje działkę w dzierżawę i zobowiązuje się prowadzić na
niej ....................................................................................................................

§4
Tytułem czynszu Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości
.............................................................zł rocznie.

§5
Dzierżawca bez zgody Wydzierżawiającego nie może poddzierżawić przedmiotu niniejszej
umowy.

§6
Umowa zostaje zawarta na okres od ............................................ do...........................................

§7
Umowa może być rozwiązana za .......................... wypowiedzeniem.


§8
Wydzierżawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku prowadzenia dzierżawcę innej działalności niż określona w §3 lub nie realizuje zobowiązań czynszowych,
Określonych w §4.

§11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron....................................................                     .........................................
Wydzierżawiający                             Dzierżawca

Drukuj dokument Pobierz plik
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), rozpowszechnianie materiałów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.
Dodaj adwokata

Najciekawsze Opinie


Artykuły Specjalne


Wybrane z forum
All rights reserved 2012 SkutecznyAdwokat.pl