adwokat,komornik,radca prawny,notariusz

Dziś jest Sobota 28 lutego 2015 r.
Szukaj
Skuteczny Adwokat       Wzory pism
Dołącz do nas: 
 
 • Zmiany w Kodeksie Karnym

  Zmiany w Kodeksie Karnym

  MS: Projekt reformy stanowi największą od 1997 r. nowelizację przepisów materialnych prawa karnego.

 • Nabycie przez małżonka lokalu do majątku osobistego – to tak można?

  Nabycie przez małżonka lokalu do majątku osobistego – to tak można?

  ZDANIEM PRAWNIKA: Częstym dylematem wśród osób, które stają do aktu notarialnego obejmującego „umowę deweloperską” jest określenie przedmiotu umowy w sytuacji, gdy nabywca pozostaje w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej (jak większość małżeństw w Polsce), a zamierza nabyć lokal do majątku osobistego.

 • Podział majątku wspólnego

  Podział majątku wspólnego

  W dzisiejszych czasach rozwód nie jest już dla nikogo szokujący. Niemniej często przysparza on byłym małżonkom wiele problemów, szczególnie w sferze finansowej. Powstaje pytanie w jaki sposób podzielić wspólny majątek, kto powinien zatrzymać mieszkanie, a kto samochód? Istnieje kilka sposobów rozwiązania tego typu sytuacji.

 • Publikacje prawne - zobacz nowości na rynku wydawniczym!

  Publikacje prawne - zobacz nowości na rynku wydawniczym!

  Nowości w cenionej serii "Prawo w praktyce" oraz inne, ważne publikacje 2014. Zapraszamy do zapoznania się z opisem pozycji Wydawnictwa LexisNexis Polska.

 • BYOD, czyli wykorzystywanie prywatnych urządzeń do celów służbowych

  BYOD, czyli wykorzystywanie prywatnych urządzeń do celów służbowych

  Zdaniem Prawnika: Jarosław Góra z Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy: Wdrażając rozwiązania BYOD pracodawcy dbają najczęściej o kwestie związane z bezpieczeństwem informacji przetwarzanych za pomocą prywatnego sprzętu, ale często zapominają o aspektach prawnych z tym związanych.


 • WZORY PISM
 • Zaproponuj nowy wzór pisma
 • Umowy cywilnoprawne
Umowa dzierżawy gruntu
Drukuj dokument Pobierz plik

UMOWA DZIERŻAWY GRUNTUzawarta dnia .................................. w ......................................................................... pomiędzy:
......................................................................................................................................................zwanym dalej Wydzierżawiającym,
a
......................................................................................................................................................zwanym dalej Dzierżawcą.

§1
Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni ..................., położonej we wsi .........................................., ujawnionej w księdze wieczystej .............................., prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ..................................

§2
Wydzierżawiający wydzierżawi Dzierżawcy część nieruchomości opisanej w § 1, oznaczonej
jako działka nr ..............................................na planie stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

§3
Dzierżawca oświadcza, że przyjmuje działkę w dzierżawę i zobowiązuje się prowadzić na
niej ....................................................................................................................

§4
Tytułem czynszu Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości
.............................................................zł rocznie.

§5
Dzierżawca bez zgody Wydzierżawiającego nie może poddzierżawić przedmiotu niniejszej
umowy.

§6
Umowa zostaje zawarta na okres od ............................................ do...........................................

§7
Umowa może być rozwiązana za .......................... wypowiedzeniem.


§8
Wydzierżawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku prowadzenia dzierżawcę innej działalności niż określona w §3 lub nie realizuje zobowiązań czynszowych,
Określonych w §4.

§11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron....................................................                     .........................................
Wydzierżawiający                             Dzierżawca

Drukuj dokument Pobierz plik
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), rozpowszechnianie materiałów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.
Dodaj adwokata

Najciekawsze Opinie


1
1

Artykuły Specjalne


Wybrane z forum
All rights reserved 2012 SkutecznyAdwokat.pl