adwokat,komornik,radca prawny,notariusz

Dziś jest Sobota 7 marca 2015 r.
Szukaj
Skuteczny Adwokat       Wzory pism
Dołącz do nas: 
 
 • Zmiany w Kodeksie Karnym

  Zmiany w Kodeksie Karnym

  MS: Projekt reformy stanowi największą od 1997 r. nowelizację przepisów materialnych prawa karnego.

 • Nabycie przez małżonka lokalu do majątku osobistego – to tak można?

  Nabycie przez małżonka lokalu do majątku osobistego – to tak można?

  ZDANIEM PRAWNIKA: Częstym dylematem wśród osób, które stają do aktu notarialnego obejmującego „umowę deweloperską” jest określenie przedmiotu umowy w sytuacji, gdy nabywca pozostaje w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej (jak większość małżeństw w Polsce), a zamierza nabyć lokal do majątku osobistego.

 • Podział majątku wspólnego

  Podział majątku wspólnego

  W dzisiejszych czasach rozwód nie jest już dla nikogo szokujący. Niemniej często przysparza on byłym małżonkom wiele problemów, szczególnie w sferze finansowej. Powstaje pytanie w jaki sposób podzielić wspólny majątek, kto powinien zatrzymać mieszkanie, a kto samochód? Istnieje kilka sposobów rozwiązania tego typu sytuacji.

 • Publikacje prawne - zobacz nowości na rynku wydawniczym!

  Publikacje prawne - zobacz nowości na rynku wydawniczym!

  Nowości w cenionej serii "Prawo w praktyce" oraz inne, ważne publikacje 2014. Zapraszamy do zapoznania się z opisem pozycji Wydawnictwa LexisNexis Polska.

 • BYOD, czyli wykorzystywanie prywatnych urządzeń do celów służbowych

  BYOD, czyli wykorzystywanie prywatnych urządzeń do celów służbowych

  Zdaniem Prawnika: Jarosław Góra z Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy: Wdrażając rozwiązania BYOD pracodawcy dbają najczęściej o kwestie związane z bezpieczeństwem informacji przetwarzanych za pomocą prywatnego sprzętu, ale często zapominają o aspektach prawnych z tym związanych.


 • WZORY PISM
 • Zaproponuj nowy wzór pisma
 • Prawo pracy
Umowa o uzywanie samochodu prywatnego do celów służbowych
Drukuj dokument
UMOWA O UŻYWANIE SAMOCHODU PRYWATNEGO
DLA CELÓW SŁUŻBOWYCH
 
 
zawarta w dniu …………… w ………….. pomiędzy:
………….. z siedzibą w ………………, przy ul. ……………….., reprezentowanej przez ………………..,
zwanym/ą dalej „Pracodawcą”.
 
a
 
………….. legitymującym/ą się dowodem osobistym………………., zamieszkałym/ą
w ……………, przy ul. ……………….
zwanym/ą dalej „Pracownikiem”
 
§ 1
Pracownik oświadcza, że jest właścicielem samochodu osobowego marki………………. o numerze rejestracyjnym ……………….. i pojemności silnika ……………….cm3.
 
§ 2
Pracownik zobowiązuje się do używania samochodu określonego w § 1 dla celów służbowych pracodawcy na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 27, poz. 271). 
 
§ 3
Pracodawca wyraża zgodę na używanie samochodu określonego w § 1 dla celów służbowych:
1)      do jazd lokalnych – w granicach administracyjnych miasta ……………,
2)      podróży służbowych (jazd zamiejscowych).
 
§ 4
1.      Pracodawca zobowiązuje się pokrywać koszty używania samochodu dla celów służbowych według stawki ………… za jeden kilometr przebiegu pojazdu.
 
§ 5
1.      Pracodawca ustala miesięczny limit przebiegu kilometrów na jazdy lokalne w ilości …………. kilometrów.
2.      Zwrotu kosztów za jazdy lokalne Pracodawca zobowiązuje się dokonywać w formie miesięcznego ryczałtu, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu samochodu służbowego dla celów służbowych w danym miesiącu, jednakże nie wcześniej niż w terminie płatności wynagrodzenia za miesiąc, którego dotyczą jazdy objęte oświadczeniem.
3.      Kwota ryczałtu określona w ust. 2 ulega zmniejszeniu o 1/22 za każdy roboczy dzień nieobecności w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu lub innej nieobecności, a także podróży służbowej trwającej, co najmniej 8 godzin.
§ 6
1.      Pracodawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów podróży służbowych pracownika, udokumentowanych delegacją służbową.
2.      Wysokość kwoty do zwrotu ustala się jako iloczyn przejechanych kilometrów przez obowiązujących stawkę za 1 kilometr, o którym mowa w § 4 ust. 1.
 
§ 7
Pracownik zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji przebiegu samochodu, która będzie potwierdzana przez pracodawcę na koniec każdego miesiąca.
 
§ 8
1.      Rozwiązanie umowy może nastąpić:
a)       za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia
b)      w każdym czasie, na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy
2.      Zmiana oraz wypowiedzenie umowy wymagają formy pisemnej.
 
§ 8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 
 
 
 
 
 
 
 

Pobierz w formacie PDF

Drukuj dokument
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), rozpowszechnianie materiałów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.
Dodaj adwokata

Najciekawsze Opinie


1
1

Artykuły Specjalne


Wybrane z forum
All rights reserved 2012 SkutecznyAdwokat.pl